×

منوی اصلی

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه 3 مهر 1402  .::.   برابر با : Monday 25 September 2023  .::.  اخبار منتشر شده : 23898 خبر
شروع به کار ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ﻫﺎی 8 گانه در خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور

سخنگوی هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور از شروع به کار ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ﻫﺎی هشت گانه در خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور خبر داد و گفت: این کمیته‌ها شامل رﻓﺎﻫﯽ ، ﺣﻘﻮﻗﯽ ، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ، آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ، اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ، ﺑﺎﻧﻮان، ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی وﯾﮋه و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن است که اعضای هیئت مدیره استان‌ها می توانند تا اول اردیبهشت ماه در این کمیته‌ها ثبت نام کنند.

اسد بابایی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به برگزاری جلسه اخیر هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در استان هرمزگان، گفت: در این جلسه 25 مصوبه توسط اعضای هئیت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور به تصویب رسید که اهم آن‌ها به شرح زیر است: ﻣﻘﺮر ﺷﺪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ‌ی ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪ برگزار ﺷﻮد. 


وی از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ، ﺣﻘﻮﻗﯽ ، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ، آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ، اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ، ﺑﺎﻧﻮان، ﭘﯿﮕﯿﺮ‌یﻫای وﯾﮋه و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن در خانه مطبوعات خبر داد و افزود: آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ﻫﺎ نیز در حال ﺗﺪوﯾﻦ هست که اطلاع رسانی  لازم برای ثبت نام  و عضویت در این 8 کمیته اعلام خواهد شد.


این عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور افزود: همچنین در جلسه اخیر هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور مقرر شد ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در خصوص ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ، ﺑﺮﮔﺰاری دوره‌های آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ‌های ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎﻧ‌ها و ضرورت تعلق نگرفتن آﮔﻬﯽ به ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭼﺎپ ﻣﯽ شوند، ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻓﻮری انجام ﺷﻮد.


بابایی ادامه داد: همچنین مقرر شد در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت نیز حضور داشته ﺑﺎﺷﺪ و همچنین دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز و ﻣﺎده 16 نظر خانه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ. 


وی افزود: مقرر شد مکاتباتی با ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، تا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺧاﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ﮐﺸﻮر ﻗﺮار گرفته و نامه ای در خصوص حضور نماینده خانه مطبوعات و رسانه های کشور در جلسه بررسی یارانه ها، و لحاظ شدن نظر این تشکل در ارایه مجوز و ماده 16 توسط هئیت نظارت بر مطبوعات نظر این تشکل نیز اعمال شود.


سخنگوی هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور ادامه داد: مقرر شد ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮑ‌ﺒﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ  به عﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﻠقی  و ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و یا تهران  ﺑﺮﮔﺰار شود.


بابایی افزود: در ﺣﻮزه ﻣﺠﺎزی ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در واﺗﺲ آپ یا ﺗﻠﮕﺮام و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام خواهد بود که  در ﺑﺨﺶ ﮔﺮوﻫ‌ﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر فعال بوده و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان و روﺳﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ خواهد بود و دیگر گروههای موجود هم راستا باید حذف شوند.


وی بیان کرد: ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و روﺳﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی استانی با اعضای هئیت مدیره خانه کشور به صورت ماهانه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار شده و ﻗﺒﻞ از آن در ﻧﺎﻣﻪ ای از سوی دبیرخانه ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد، ﮐﺪام اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در این خصوص آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ.


عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور  افزود: همچنین ﻤﻘﺮر ﺷﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد. ﻗﺒﻞ آن در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻋﻼم می ﺷﻮد ﮐﺪام اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ.


بابایی افزود: در این جلسه همچنینﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﮔﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت نیز اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎفته و همچنین ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎﻧ‌ﻬﺎ است، ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﺧﻠﯽ معاونت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

وی ادامه داد: مقرر شد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻮد ﻣﻮاردی را ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ را ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﻠﻮمی اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ . همچنین ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه راه اﻧﺪازی ﺷﻮد.  


سخنگوی هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور ادامه داد: ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ درج شود. همچنین ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرت ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑ ﻤﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.  


وی افزود: ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷود ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم 99 را ظرف مدت 10 روز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ. همچنین ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.  


وی از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن نیز خبر داد و گفت: همچنین اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی می شود.

 

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.