درخواست جوانان تبریزی از مسافران برای بازگشت با اهدای شاخه گل
×

منوی اصلی

جوانان تبریزی برای حفظ سلامت همشهریان خود با اهدا گل در عوارضی تبریز بستان آباد از ورود مسافران نوروزی ممانعت کردند