روز جهانی پرستار
×

منوی اصلی

زحمات کادر درمان باز هم مثل قبل ادامه دارد و سفید پوشان هنوز در سنگر کرونا مشغول به خدمت هستند .