اولین نشست همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران
×

منوی اصلی

در این نشست جمعی از فیلم سازان، منتقدان، اعضا و هنرجویان سینمای جوان حضور داشتند و مباحث مختلفی پیرامون رسانه، سوادرسانه ای، تولید فیلم کوتاه و موانع و آسیب ها، مباحث آموزشی و مشکلات پیرامون این مباحث به بحث و گفت و گو پرداختند.