سه شنبه ۲۴ام مهر ۱۳۹۷ , Tuesday 16th October 2018

اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۴

کد خبر : 40011

توهین بی شرمانه هوادار سپاهانی در یکی ازسایت های وابسته به سپاهان

به گزارش سایت خبری تحلیلی هم نوا،اصفهانی ها که به هیچ وجه انتظار نداشتند جریانات پشت پرده اینچنین رو شود و حتی خود ریاست جمهوری دستور رسیدگی سریع به اتفاقات تبریز را صادر کند حالا دست پاچه شده و در تلاش برای توجیه و پاک نشان دادن قهرمانیخود هستند متن زیر که یک اصفهانی در یکی از سایتهای وابسته به سپاهان منتشر گرده قابل تامل است.اما پاسخ این نامه را ما هم از زبان یک هوادار کوچک تبریزی که در ورزشگاه یادگار امام تبریز حضور داشت تا ساعاتی دیگر منتشر می کنیم.به متن این هوادار اصفهانی توجه کنید و خود پاک بودن یا ناپاک بودن این قهرمانی را تشخیص دهید.

كار زشت و كثيفي بود. اقدام ناجوانمردانه اي بود. بازي با احساسات مردم بود و چقدر اين عمل، شنيع و كثيف است كه با احساسات كسي بازي كني و بعد هم هزاران توجيه بياوري براي تبرئه خودت و براي اينكه مجبور نباشي زير بار مسئوليت بروي ولي تقصير اصفهان و اصفهـانـي هـا چـه بـود ايـن وسـط؟ از سپاهان خوشتان نمي آيد؟ خب نيايد. كسي كارت دعوت برايتان نفرستاده است. تيمي كه پنج بار قهرمان ليگ برتر و چهاربار قهرمان جام حـذفي شده و به فينال ليگ قهرمانان آسيا رفته، چه نيازي به حمايت غير خودي ها دارد كــه تـا الان هـم بـه هـرجـا رسيـده، قـد ارزني حمايت از غير خودي نديده كه جفا هم ديده و ضربه هم خورده است. اتفاقي كه در ورزشگاه يادگار امام(ره) رخ داد، درسـت نـبـود.
مـا هـم مـحـكـوم مـي كـنـيم هرچند برخي زواياي مختلف اين قصه بـرايـمـان غـيـرقـابـل بـاور است و سخت اســت بــاور كـنـيــم تـمــامــي كــانــال هـاي ارتباطي قطع بوده و در حالي كه ناظر بـــازي از نـتـيـجــه بــازي اصـفـهــان خـبــر داشته، بقيه همگي بي خبر بوده اند. اما به فرض صحت تمام آنچه شنيديم، باز هم سئوال مي كنيم كه تقصير اصفهان و اصفهاني هـا ايــن وســط چـيـســت؟ تـقـصـيــر سـپــاهـاني ها چيست كه اين جو رسانه اي سنگين را از جـمـعــه شـب تـا الان عليـه ايـن تيـم و مـردم اصفهان به راه انداخته ايد و از صدا و سيما گـــرفــتــه تــا فــلان آقــاي ســردبـيــر مـعــروف ورزشـي و حـتـي عـلـي مـنصور تا اين حد برآشفته و خشمگين از قهرماني سپاهان هستند؟ مگر سپاهاني ها گفته بودند آقاي بازيكن ملي پوش كه هرسال ميلياردي قرارداد مي بندد و اين همه ادعا دارد، در بازي به اين حساسي، اينقدر مبتديانه و بـچـگـانـه بـه داور اعـتراض كند و زمينه اخراج خودش و ده نفره شدن تيمش را فراهم كند تا تيمي كه۳ بر يك بازي را بـرده، در نـهايت ۳ بر ۳ مساوي كند؟ مگر سپاهاني ها گفته بودند دقيقه ۸۷ بـه بـعـد اسكوربرد ورزشگاه قــطــع شــود و بــه قــول خــودتــان تـمــامـي كـانـال هـاي ارتـبـاطـي بـا بيرون از ورزشگاه بسته شود تا به دروغ به نيمكت تراكتور خبر بــــدهــنــــد كــــه بــــازي اصــفـهـــان مـســاوي شــده و تــونــي هـم از بازيكنانش بخواهد باقيمانده بــــــازي را بــــــه حـــفــــــظ تـــــوپ بـپـردازند و حمله نكنند و به فـرض كـه چـنـيـن شـايـعه اي پخش نمي شد و تراكتور آن چـنــددقـيـقــه بــاقــي مــانـده را سراپا حمله مي شد، ازكجا معلوم كه مي توانست گل بـــرتــري را بـزنـد؟ و بـاز بـه فــــرض صــحــــت تــمـــام و كمال آنچه رخ داده، مگر مـي شـود بـاور كـرد چـنـيـن دستور حساسي را يك نفر مـثــل مـثــلاً مـهـدي تـاج داده بـاشـد فقـط چـون اصفهاني است و دلش مي خواسته تيم شهرش قهرمان شود؟! خودتان باور مي كنيد چنين دستوري از مقامات به مراتب بالاتر داده نشده باشد و يك فرد عـادي ولـو مـسـئـول در فـوتـبـال بـتـوانـد چـنـين دستوري بدهد؟ دست هاي پشت پرده كجا بود تبريزي هاي عزيز؟! سپاهان، سيستم دارد. نظم و انـضـبـاط دارد. سـاخـتـار دارد. پـشـتـوانـه هـاي مـالي و انضباطي و فرهنگي ورزشـي قـوي دارد؛ چـيـزي كـه سـايـر بـاشـگـاه هـاي مـا نـدارنـد. تـقـصـيـر سـپاهان نيست كه عمر ليگ برتري بودن تراكتور سازي به يك دهه نرسيده اما برسر صاحب شــدن ايــن بــاشـگــاه مـيــان تـمــام سـازمـان هـا و اعضـا و اركـان آنهـا در تبـريـز دعواست از استانداري گرفته تا شهرداري و نمايندگان مجلس و يكسري نــــهــــــــادهــــــــاي غــــيـــــــرورزشـــــــي ديــــگـــــــر . تــــقــــصــــيــــــر ســـــپـــــــاهـــــــان نـــيــســــت كـــه دلال و دلال بـــازي در ايـــن بــاشـگــاه اوج گــرفـتــه . تــراكـتــورسـازي تيـم شايسته اي بود، قبول ولي مگر بايرن مونيخ گوارديولا شايسته حداقل صعود به فينال نبود؟ حذف شد. مربي اين تيـم آنقـدر حرفه اي بــود كــه حـتــي نـخــواســت شكسـت تيمـش را بـه غيبـت ستـاره هـاي تيمـش حواله بدهدكه همه مي دانند اگر روبـــن و ريــبـــه ري بـــودنـــد، شــايــد نـتـيـجــه ديــگــــري رقــــم مــــي خــــورد. مــــديــــر روزنـــامـــه ورزشـــي كـــه تـيـتـــر مـــي زنـــد خـيـلــي اســت كــه خـيــال مــي كـنــد مــا يــادمــان رفتـه اگـر اصفهـان و مديرانش نبودند، شايد هيچ وقت مـهــرسـفــر خــارج از كشـور در پـاسپـورتـش نمـي خـورد و چهـارتـا خـارجـي را از نزديك نمي ديد كه حالا براي ما مي خواند و براي تبريزي ها نوشابه باز مي كند! بشكند اين دست هايي كه نمك ندارند. ‌
اين چه عادت بدي است كه ما در فوتبالمان داريم؟ برد مال ماست و شكست مـال بـقـيه. سپاهان گناهي ندارد . مردم اصفهان گناهي نكرده اند كــه بــراي قهـرمـانـي تيمشـان جشـن گرفتند. تقصيري ندارند كه شايسته ايـن هـمـه توهين و ناسزا شنيدن در فضاهاي مجازي باشند. باشگاه هاي شـهـر مـا كـه بـه وقـت جــــشــــــن و هــــــديــــه دادن، امــثــــال هــــا را بــــا سلام و صلوات مي آورند و بدرقه مي كنند، حالا جواب بدهند كه چرا پژمان خان در ايــنــســتــــاگــــرام خــــود مــــي نـــويــســـد چـرا سـپـاهـان شـايـسـتـه نــبـــود؟ چـــون تيـم اصفهـان اسـت و شمـا چشم ديدن اصفهان و موفقيت هايش را نـداريـد؟ چـرا نـداريد؟ اصفهان چه هيزم تري به اين مردمان بي انصاف فروخته؟ غير از اين بوده كه برادران و خواهران من در ايـــــن شــهـــــر، هــــروقــــت نـــداي يـــاري از هـركجـاي ايـران شنيـدند، لبيك گفتند و رفتند؟ غير از اين است كه به وقت جنگ، اگــــــر هـــمــيـــــن اصــفــهـــــانـــــي هـــــا نــبـــــودنـــــد، شـــــايـــــد صـــــدام بــــه آرزويــــش مــــي رســيــــد و چـــــــــاي عـــــصـــــــــرانـــــــــه اش را زيـــــــرپـــــــل خـرمـشـهـر كوفت جانش مي كرد؟ گــنــــاه ايــــــن شـــهــــــر و مـــــردمـــــانـــــش چــيــســــت كــــه مـسـئــولان يـك شهـر ديگر مي خواهند با بــه راه انــداخـتـن ايـن بـازي كـثـيـفـي كـه خودشان مقصر شــمـــاره يـــك آن هــســتـنــد، هــواداران تراكتور را چند روزي سرگرم كـننـد تـا آب هـا از آسيـاب بيفتـد و همـه يادشان برود تيمشان قهرمان نشده و آن وقــت تــاوانــش را سـپــاهــان مــا بـايـد پـس بدهد؟ قـهـرمـانـي سـپاهان را كثيف مي دانيد و كـــارخـــودتـــان را تــمــيـــز؟ ايـــن بــازي هــا نـــــخ نـــمـــــا شــــده اســــت. شــبــيــــه هــمــــان بـــازي مــســخـــره اي كـــه بــعــــد از حـــذف تيـم ملـي از جـام ملـت هاي آســيــــا بــــرســــر مــــاجـــراي دوپـيـنـگـــي بـــودن علاعبدالزهرا به راه انداختند تا چند روزي سر مـردم را گـــرم كـــه نـــه …گــول بــمــالـنــد و دلــشــان را خوش كنند و تا آمد جواب قطعي بيايد، داغ مــردم از حـذف يكـي از بهتـريـن تيـم ملـي هـاي تـاريـخ فـوتـبال كشورمان از گردونه رقابت ها كهنه شده بود! بعد هم معلوم شد تمام داستان يك دروغ بوده است و حالا شبيه همان بازي را با مردم بي گناه تبريز به راه انداخته اند و اين بار را طـعـمـه قـرار داده اند. اصفهان اگر رانــت داشــت و لابــي بـلــد بــود، زايـنــده رودش خشك نمي شد.
ايـن مـيـان عـلـيـرضـا مـنـصـوريـان فـقـط خودش را از چـشـم مــايــي انــداخـت كـه خـيـال مـي كـرديم خيلي نجيب و آقـاسـت و حقـش را خـورده اند كه الان جاي امير، شمـاره يـك استقـلال نيست ولي از حالا به بعد ياد مي گيريم درباره آدم ها زود قضاوت نكنيم. به قول بهنام صفوي ولي ما خوبيم كه به هواداران تراكتورسازي و حتي بازيكنان اين تيم حق مي دهيم ناراحت باشند و فرياد بزنند ولي با الهام از ديالوگ هاي ماندگار مرحوم شـكـيـبــايــي عــزيــز، مــي نــويـسـيــم كــه نــاراحـتيـد بـاشيـد، مي خواهيد فرياد بزنيد، بزنيد اما حق نداريد توهين كنيد. ما خوبيم كه اعتراف مي كنيم هم تراكتور و هم نفت، تيم هاي به شدت شايسته اي بودند. ما اصفهاني ها خوبيم كه اين همه سال براي فوتبال ايران آبروداري كرديم و در جواب، فحش خورديم و توهين شنيديم و باز هم هيچ نگفتيم. سرمان را زير انداختيم و باز هم قهرمان شديم چون … چون ما اصفهانيم و حالا حالا قهرمانيم. ‌

اخبار مرتبط :دیدگاهها (۲۵) • حامد

  اسم سایتش سپاهان اف سی هستش حتی تو این سایت میون نظراتم به عمل سپاهانیها بیان کرده بودم از اون بدتر نظرات توهین آمیز رو مدیر اون سایت بدون هیچ عبایی تایید کرده بود هر سایتهای کرمانی از این بدترشو هم کردن برای جام حذفی این مناطق بوی از فرهنپ و شخصیت نبوردن الان یکی از آن ها پیدا میشود بقیه ماجرا

 • علی .تبریز

  همون ۵ تا قهرمانی ام اینجوری گرفتین .با کمک فغانی و قهرمانی و محسن ترکی ولی یه چیزی یادتون بمونه اینجور قهرمانی ارزشی نداره دارین ارزش اصفهان رو پایین میارین .تراکتور درسته رو کاغذ نایب قهرمان شد ولی تو دل همه ایران قهرمان شد این قهرمانی مهمه برادر نه قهرمانی کثیف اصفهان

 • tuuran

  ما هواداران و مردم منطقه شمال غرب كشور آنچنانكه از ظواهر امر پيداست هيچ نتيجه در خوري از اين همه وعده و وعيد نگرفيم
  آقاي فغاني من بعنوان يك نفر هوادار تراختور حرف دلم اينه . اگر تو با اين ظلم آشكاري كه به تراختور و خيل عظيم هواداران اين تيم منجمله به مربي پير تراختور كردي . اگر جزايت را از خدا نگرفتي بدان كه خدايي وجود ندارد و منبعد هر آنچه كه دلت مي خواهد بدون ترس انجام بده

 • سید

  آب مسمومتان هنوز یادمان نرفته شما به خاطر قهرمانی هر کاری را می کنید در ثانی شما در لیگ قهرمانان آسیا نبودید کی گفته این قدر بیشتر از سایر تیم ها از بیت المال هزینه کنید

 • علی ماکویی

  این دیگه آخرین حالا ( قهرمانی ) شما ها بود .دیگه دستتون رو شد .منبعد. …

 • احسان

  من طرفدار تراکتور هستم و به شما اصفحانی ها هم تبریک میگم و اگه توهینی هم شده از طرف ما تبریزی ها نیست . ولی شما هم قبول کنین که اشتباهات داوری در هفته های اخیر به نفع تیم سپاهان بوده و این شاعبه را ایجاد کرده و مشکل اصلی ما شما تصفحانی ها نیستید مشکل ما همان مسئولین شخر خودمان و فدراسیون فوتبال بود که با تصمیم نا درست موجب ای مشکلات بشه . به ما هم حق بدین که زحمت یک ساله ما رو با یک ناداوری از بین بردن ما عاشق تیممان هستیم و تو سرما و گرما از تیممان حمایت کردیم که آخره فصل نتیجه بگیره ولی با یک ندانم کاری با احساسات این همه عاشق بازی میکنن اونم هم این اشتباهات به نفع اصفحان شد….. در آخر باز هم تبریک میگم به تیم بزرگ سپاهان و طرفدارای خون گرمش که از قرض ورزی های فدراسیون و داوران سود برد و قهرمان شد

 • قوشاچای

  درسته اصفهان چندبار قهرمان لیگ شده ولی کدام تاریخ شما را اصفهان کرد،خدا شاه عباس ترک را رحمت کند راستی قهرمانی اصفهان پاک بود…

 • بهنام.ازتبریز

  باسلام وعرص ادب خدمت این عزیزی که این متن جالب ونوشتین
  این حواشی اصلابه اصفهان یاسپاهان ربطی نداره که این قدکشش میدیم.هفته اخرلیگ خیلی فشرده وجنجالی بودهرسه تاتیم هم برای قهرمانی می جنگیدن که تیم سپاهان تونست قهرمان بشه.تراکتوراگه میخواست قهرمان بشه بایدسعی میکردنتیجه بردرونگه داره.حواشی وداوری که واقعاافتصاح بوداون به جای خود.بس دیگه تاکی خودمون وقول بزنیم تبریک میگم به همه اصفهانی های عزیزاین بردشیرین ویاشاسین تراکتور وسپاهان.

 • فقط فولاد

  یک سوال : ایا در مملکت هفتاد میلیونی ایران قحط الرجال است که در تمام ارکان ومسئولیت فوتبال ان اصفهانیها راس امور را قبضه کردن ؟ ایا چرا نبایست از خوزستان به عنوان مهد فوتبال ایران نماینده ای در تصمیم گیری کلان فوتبال ایران وجود داشته باشد ؟ برادر اصفهانی ایا با وجود چنین چینشی در فدراسیون فوتبال و وقوع حوادثی همچون ابهای الوده و دوپینگ بازیکن عراقی و حادثه اخیر تبریز تصور می کنید هواداران تیمها نباید اعتراض خودشان را ابراز کنند؟ این درمورد فوتبال اما درمورد زاینده رود به اطلاعتون برسونم در منطقه ای که کمبود اب وجود داره برنج کاری نمی کنن و در بخش صنایع کارخانه ای همچون ذوب اهن را که تنها برای خودش یک رودخونه میخواد راه اندازی نمی کنن .در مورد جنگ هم خدمتتون عرض کنم صلاح نمیدونم ایثار گریها وجانفشانیهای جوانان غیور این مرز وبوم را با این مسائل قاطی کنم فقط خیلی خلاصه میگم دشمن وقتی وارد خونه ای میشه از درب خونه وارد میشه وبعد از ورود کل خونه رو به تسخیر خودش در میاره مناطق مرزی همون درب خونه ایرانه پس اگر ایرانیها همه در جنگ شرکت کردن در واقع برای دفاع از خونه بود یادتون باشه که صدام در خیال خام خودش سه روز پس ازشروع جنگ می خواست در میدان ازادی تهران باشه ولی جوونای خرمشهر با دست خالی چهل وپنج روز اونا رو بیرون خرمشهر نگه داشتن . ضمنا از نظر من تراکتور قهرمان لیگ امساله

 • HD حامی فوتبال پاک

  از آقائی که این متن را نوشته میخواهیم برود دنبال سوت های بودار فغانی برای سپاهان را بگیرد که بد جوری گریبان سپاهان و فغانی را گرفته و اگر غیرت مسئولان پشت سرش یاشه حتی به جریمه و تعلیق تیم سپاهان هم منجر خواهد شد . ارتباط این داور با سپاهان در روزی که از طرف سپاهان برای ایشان مراسم گرفتهشد مشخص بود . کجای دنیا یک باشگاه از یک داور قدر دانی میکنه ، کولینا بخاطر وابستگی به یک تیم از داوری کنار گذاشته شد .

 • فاضل

  اصفهانی عزیز کاش ما هم مثل شما چند تا قهرمان در فدراسیون داشتیم اونوقت شاید قهرمانیهای ما بیشتر از شما بود هر کی در این وسط با احساسات ما بازی کرد به خدا حواله میکنیم

 • mm

  من یک آذری و هوادار ی هستم که آگاهانه علاقه مند این تیم هستم و اصلا از روی تعصب کورکورانه و ناسیونالیستی به این مسایل نگاه نمیکنم . من در این پیام دوست اصفهانی توهینی ندیدم و موضوع را کاملا منطقی مطرح کرده اند . به نظر من تنها عامل این حادثه داور بازی بود و عدم مدیریت کادر فنی تراختور . چرا باید یک تیم پرقذرت مثل تراختور آمادگی این را نداشته باشد که در شریط ده نفره نتیجه بازی را حفظ کند ؟ چرا هر۳ گل را باید از یک نقطه بخورد ؟وقتی میدانند بازیکنان نفت سرزن های خوبی هستند چرا تدبیری برای این مورد نداشتند که از ضربه های کاشته گل نخورند ؟ داور ها همیشه به نفع یا به ضرر تراختور سوت زده اند پس این مورد اخراج آندو هم قابل پیش بینی بود . پس لازم بود کادر فنی حواسش رو جمع کنه و طوری برنامه ریزی کنه که نتیجه برده رو به باخت تبدبل نکنه .پس جام مبارک سپاهان باشد . هر چند که نفت و تراختور هم شایسته جام بودند . عزت زیاد

 • اختاي

  اين جملات كه نوشتي يك سري جملات بديهي است. بلي سپاهان منظم است و…. اصلا اينجا سپاهان چي كاره است؟ چه ربطي به سپاهان دارد؟ موضوع مي دوني از كجا به سپاهان مربوط مي شود؟ اين جام براي فدراسيون و سپاهان خيلي پر هزينه بود و گران تمام شد چون باعث شد مشخص شود داوران چقدر در بالا آمدن سپاهان نقش داشتند و سايت ها هم موارد مشكوك سالهاي قبل را نوشتند و مشخص شد كه قهرماني هاي قبلي سپاهان هم طبيعي نبوده است و سپاهاني ها از اين بابت ناراحتند

 • دخترسپاهانی

  سلام
  چند سوال:
  توی لیگ ایران
  ۱-تیم های پایه کدوم باشگاه ها قویتر هستش؟؟؟(♥سردار آزمون،مهدی شریفی و…♥)
  ۲-افتخارات و قهرمانی کدوم تیم ها بیشتره؟؟؟(♥باشگاه های جهان و…♥)
  ۳-کدوم تیم ها از حواشی فوتبال ایران دور هستند؟؟؟
  ۴-کدوم تیم ها همیشه و در همه حال حرفه ای بازی میکنند؟؟؟
  ۵-کدوم تیم ها در عرض یکی دو فصل از ته جدول خودشونو به چهارم جدول لیگ برتر میرسونند وسهمیه میگیرند؟؟؟
  حالا سوال آخر:
  بازی تراکتور و نفت توی کدوم ورزشگاه برگزار شد؟؟؟؟؟
  (ورزشگاه نقش جهان اصفهان!!!!!ورزشگاه فولادشهر اصفهان!!!!!ورزشگاه یادگار امام تبریز….)
  آقایان دنبال مقصر توی اصفهان نگردید،اگه عدم احقاق حقی هم اتفاق افتاده اولاً حرفه ای برخورد کنید دوماً توی تهران و تبریز دنبالش بگردید…به کسی هم توهین نکنید،مثلاً ورزشکار و ورزش دوست هستیم ما!!!!

  من خودم به شخصه اعتقادم این بود که تراکتور قهرمان میشه و سپاهان هم نایب قهرمان!چرا؟
  چون:
  اولاً سپاهان بدون شک با حضور محرم نویدکیا و این همه تماشاگر ۱۰۰% بازی رو می برد.
  دوماً تراکتور سازی هم با اون همه تماشاگر و روحیه ی فوق العاده بالایی که داشت ۱۰۰% بازی رو به سود خودش تموم می کرد.
  اونوقت تراکتور قهرمان می شد،سپاهان نایب قهرمان و نفت هم سوم…

  اما قبول کنیم که فوتباله و هر چیزی ممکنه داخل زمین اتفاق بیافته، اونم توی همچین بازی؛ من میگم حتی یه استرس کوچیک و در نهایت اشتباه یه بازیکن هم می تونه نتیجه قهرمانی رو عوض بکنه چه برسه به این همه اشتباهات فردی بازیکن ها و مربی و نیمکت نشین ها و تماشاگران+داوری…

  ——————————————————————————–
  —————–

  *چرا ما منطقی فکر نمی کنیم؟

  همه میگند از دقیقه ۹۴ کلیه ارتباطات مخابراتی به طور غیر عادی قطع شد…
  تا قبل از اون نتیجه بازی سپاهان و سایپا هم ۲ بر ۲ مساوی بوده…

  قبول اما ←↓

  ۱-اگه از دقیقه ۹۴ کلیه ارتباطات مخابراتی قطع شده باشه،پس نتیجه میگیریم که تا دقیقه ۹۳:۵۹ کلیه ارتباطات مخابراتی وصل بوده،فلذا خبر مساوی بودن بازی اصفهان به اشتباه تا دقیقه ۹۳:۵۹ به ورزشگاه اطلاع داده شده است…(مقصر کیست؟)

  ۲-آیا تا قبل از دقیقه ۹۳:۵۹ کلیه ی افراد حاضر در ورزشگاه(بیش از ۷۰۰۰۰ هزار نفر) به صورت یکجا خبر اشتباه دریافت کردند؟!؟؟؟!؟؟!؟!!!!!!!!

  ۳-ما میگیم قطع شدن عمدی ارتباطات مخابراتی صحت داره اما آیا ارتباطات رادیویی و تلوزیونی هم قطع بوده؟؟؟؟اگه بگیم ارتباطات مخابراتی و رادیویی با هم قطع بوده،هرگز نمی تونیم بگیم که ارتباط تلوزیونی هم قطع بوده…اگه اینطور باشه پس شبکه سه،شبکه اصفهان وشبکه ورزش از کجا پخش مستقیم داشت؟؟؟؟آیا واحد سیار صدا و سیمای مستقر در ورزشگاه یادگار امام تبریز به وسیله ی پخش های مستقیم از نتیجه بازی اصفهان خبر نداشت؟؟؟؟

  اگه یه تیم حرفه ای باشه وقتی توی زمین داره برای قهرمانی می جنگه کاری به حواشی نداره و کار خودش رو میکنه حالا توی هر ورزشی میخواد باشه فرقی نداره…

  •سپاهان هم مثل همه ی حرفه ای ها تا دقیقه آخر برای قهرمانی جنگید و پیروز شد…

  •تراکتور هم اسیر حواشی و شاید سیاست های کثیف فوتبال شد و قهرمانی رو از دست داد…

  برای هر دو تیم آرزوی موفقیت می کنم

 • محمد

  قهرمانی با لابی فدراسیون و خریدن داور پشیزی نمیارزد اگر قهرمانی واقعی میخواهید انا فقط در مستطیل سبز بدست بیاورید نه پشت درهای بسته و با دیپلماسی رشوه و لابی…

 • نام...

  سلام من که هرچه خوندم متوجه توهینی نشدم بنده خدا تا می تومست به مردم تبریز احترام گذاشته و به حقایق اشاره کرده

 • پویا

  با این رانت خواری و باند بازی ننه ی من هم سپاهان را قهرمان میکند و شما سالهای سال قهرمان قهرمانید

 • کامران

  سپاهان اندازه یک نیم فصل از داوری ها نفع برده است !!!!
  بله درست خواندید … اندازه یک نیم فصل.
  با توجه به کارشناسی های صورت گرفته در خود برنامه آقای فردوپوس این آمار به دست آمده است و همگی مستند میباشد.
  قبل از هر چیز به این لیست بلند بالا توجه کنید:

  ۱ – بازی ذوب آهن ۱ – ۱سپاهان مورخ ۷/۶/۹۳ داور بازی آقای حق وردی
  دقیقه ۳۴ عدم اعلام پنالتی روی مرتضی تبریزی بازیکن تیم ذوب آهن

  ۲– بازی سپاهان ۳ – ۱ استقلال مورخ ۲۳ / ۵/۹۳ داور بازی آقای فغانی
  تقدیم پنالتی به سپاهان در حالی که استقلال جلو بود و همین باعث شد سپاهان کاملا به بازی برگردد

  ۳– بازی تراکتورسازی ۱ – ۱ سپاهان مورخ ۴/ ۷ / ۹۳ داور بازی آقای حق وردی
  دقیقه ۴۶ گل آفساید سپاهان صحیح اعلام می شود .

  ۴ – بازی سپاهان ۱ – ۰ پرسپولیس مورخ ۱۱/۷/۹۳ داور بازی آقای فغانی
  دقیقه ۹ بازی و عدم اخراج خلعتبری

  ۵ – بازی سپاهان ۱ – ۰ نفت مسجد سلیمان مورخ ۱۵/۸/۹۳ داور بازی آقای اکبریان
  دقیقه ۱۴ و گل آفسایدی که خلعتبری به ثمر رساند – اخراج بی مورد جلال عبدی مدافع مسجد سلیمان در دقیقه ۶۵ نتیجه بازی ۱ به ۰ به نفع سپاهان … توجه شود با همان گل آفساید

  ۶ – بازی سایپا ۲ – ۲ سپاهان مورخ ۳۰/۸/۹۳ داور بازی آقای واحدی!!!!(اصلا کی هست؟!!!)
  عدم قبول گل سایپا در دقایق اول بازی – عدم اخراج دروازه بان سپاهان از بازی در دقیقه ۵۳ – عدم اعلام پنالتی برای سایپا در دقیقه ۸۷ – صحبت های جالب خوش نظر سرپرست سایپا
  در ضمن یک گل سایپا آفساید بود

  ۷ – بازی استقلال ۲ – ۱ سپاهان مورخ ۱۰/۱۱/۹۳ داور آقای یدالله جهانبازی
  دقیقه ۴۳ درحالی که بازی ۱ به ۱ دنبال میشد خطای پنالتی به نفع استقلال گرفته نمیشود و دقیقه ۷۷ نیز خطای رحمان احمدی روی شهباز زاده گرفته نمیشود. در ضمن یک پنالتی نیز به ضرر سپاهان گرفته نشده است ولی دو پنالتی در مقابل یک پنالتی

  ۸ – بازی سپاهان ۱ – ۱ ذوب آهن مورخ ۱/۱۲/۹۳ داور بازی آقای اکبریان
  دقیقه ۶۹ خطای عبدالله کرمی روی کاوه رضایی در محوطه جریمه سپاهان گرفته نمی شود.

  ۹- بازی سپاهان ۲ – ۱ تراختور مورخ ۲۳ /۱/۹۴ داور بازی آقای فغانی
  درحالی که تراختور از تیم سپاهان در خانه حریف جلو بود و بازی طوری پیش می رفت که تا صبح هم سپاهان موفق به گلزنی به تراختور نمی شد آقای فغانی با اشتباهی مسلم در دقیقه ۷۴ پنالتی را تقدیم سپاهان کرد که به هیچ عنوان پنالتی نبود و همین باعث شد بازی برگردد.

  ۱۰ – بازی پرسپولیس ۱ – ۲ سپاهان مورخ ۲۷/۱/۹۴ داور بازی آقای اکبریان
  عدم اعلام پنالتی در دقیقه ۵۲ روی مهاجم پرسپولیس ! در حالی بود که باید ووریا غفوری اخراج میشد ولی این اتفاق نیافتاد و سپاهان به بازی برگشت و برد.

  ۱۱ – بازی استقلال خوزستان ۱ – ۳ سپاهان مورخ ۱۱/۲/۹۴ داور بازی آقای بنیادی فر
  عدم اعلام پنالتی برای استقلال خوزستان

  ۱۲ – تراختور ۳ – ۳ نفت تهران مورخ ۲۵/۲/۹۴ داور بازی آقای فغانی
  توضیحی نیاز نیست و همه در جریان داوری هستند.

 • هوادار

  کسی بجز رییس جمهور و وزیر قدرت نداره تیم جاسوسی سپاهان را تنبیه بکنه…… آقای رییس جمهور…ترا خدا انتقام ما را از این تیم جاسوسی سپاهان بگیر….

 • فرهاد تبریزلی

  با کمک مافیا و دوستان تو فدراسیون بله شما ها حالا حالا ها قهرمانید خخخخ .. بابا خجالت بکشید مردم ایران دیگه میدونن ۳ پاهان چه جوری قهرما میشه ..لابیتون خیلی قویه ها با اون پول های میلیاردی صنعت فولاد که بیت الماله

 • علی

  سرمان را زیر انداختیم قهرمان شدیم!!!!
  یه نگا به داوریهای بازیهای اخرتون بکنید از بازی تراکتور شروع کنید..
  این قرمانیها ارزش نداره نداره نداره دیگه دستتون رو شده برا همه ایران

 • akbar

  خدا رو شکر اگه چند سال تو دسته یک نگهمون داشتن بعد یه نفر پیدا شد که به حرف شما گوش نداد تیمو اورد لیگ بعد اون اقارو منشوری کردن بعد الانم که این ماجراها رو در اوردن تا حالا قهرمان نشدیم چون زیر کسی نخوابیدیم اگه معادن های ما نبودن اصلا سپاهانی یا مسی وجود نداشت سرمون بالاست تا قیامت چون خرجتونو دادیم برو ۲۹ بهمن ۵۶رو مطاله کن

 • زهرا

  چرا انقدر بی انصافید؟نه واقعا تقصیر سپاهانه؟اصلا حرفای شما درست اما
  ۱.اگه بازی تا یک دقیقه اخر بازی ۲_۲ بود،ایا امکان نداشت سپاهان لحظه اخر گل بزنه؟همون ضربه ای که خود سپاهان تو جام حذفی هفتم مقابل پرسپولیس خورد.
  ۲.دقیقا چرا بازی های هفته اخر هم زمانه؟ایا دلیل این نیست که هر بازی فارغ از بازی دیگه انجام بشه؟
  ۳.اقا اصلا تمام پنج تا جام لیگ و چهار تا جام حذفی سپاهان کشک و با کمک داور،لیگ قهرمانان اسیا رو که دیگه داورای ایرانی قضاوت نمیکنند،نکنه نایب قهرمانی سپاهان تو لیگ قهرمانان هم کثیفه؟
  ۴.این انصافه که تیم هایی مثل سپاهان و فولاد و..بازیکن میسازن و تیم تراکتور اونارو تو اوج جوونی به خدمت میگیره مثل خود اقای حاج صفی
  با این تفاسیر اصلا قهرمانی سپاهان همیشه کثیف و حرف این هوادار توهین امیز،خداوکیلی تو خود سایتای تراکتور سر زدید که چه توهین هایی به سپاهان و اصفهان شده؟!

 • زهرا

  راستی یادم رفت بگم :خداوکیلی پارسال شریفی پدیده تر بود یا عباس زاده؟اگه سپاهان لابی داشت پارسال شریفی با اون درخششش توی لیگ برتر و لیگ قهرمانان پدیده میشد نه نور چشم علی دایی

 • هدفون ارزان

  خسته نباشید ممنون به خاطر این مطالب زیبا

آخرین اخبار