وی با پیش بینی خرید تضمینی ۶۰۰ هزار تن گندم در استان گفت: بهای خرید در دو مرحله پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد بهای گندم در فاصله زمانی محدود پس از تحویل محصول از طریق بانک عامل کشاورزی پرداخت می شود، اعلام کرد: در سال جاری قیمت پایه خرید تضمینی گندم مازاد برنیاز کشاورزان طبق سال قبل از قرار هرکیلو ۱۳۰۰۰ ریال (بدون افزایش قیمت به صورت علی الحساب) تعیین شده است.

ابوالحسن زاده اظهار داشت: قیمت پایه مصوب هر کیلوگرم گندم بر اساس شاخص های جدول پاکی شامل ۴ درصد افت مفید و ۲ درصد افت غیرمفید تعیین می شود و به ازای هر درصد افزایش یا کاهش افت مفید و غیر مفید به ترتیب نیم درصد و یک درصد از قیمت پایه کسر یا اضافه می شود.

وی خاطرنشان کرد: حداکثر افت مفید قابل قبول برای خرید تضمینی گندم ۸ درصد و حداکثر افت غیرمفید قابل قبول ۵ درصد و حداکثر رطوبت مجاز ۱۲ درصد است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت کشور با اشاره به اینکه این شرکت نسبت به خرید تضمینی دانه های روغنی همچون کلزا، آفتاب گردان، سویا و گلرنگ در زمان برداشت اقدام می کند، گفت: خرید دانه روغنی کلزا هم در مناطق گرمسیری استان آذربایجان شرقی شروع شده است.

وی گفت: در سال جاری قیمت پایه خرید تضمینی کلزا به ازای هر کیلوگرم بر اساس جدول پاکی ( شامل ۲ درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت) مبلغ ۲۸ هزار و ۶۶۵ ریال تعیین شده است.

وی افزود: قیمت خرید کلزا به ازای هر درصد ناخالصی و رطوبت کمتر از ارقام جدول به همان نسبت به وزن محصول دانه روغنی تحویلی تحت عنوان جایزه پاکی اضافه و بهای آن محاسبه می شود.

وی خاطرنشان کرد: به ازای هر درصد ناخالصی و رطوبت بیشتر به همان نسبت از وزن دانه روغنی کسر و بهای آن محاسبه و پرداخت می شود.

ابوالحسن زاده گفت: حداقل و حداکثر ناخالصی مورد قبول در خرید تضمینی کلزا به ترتیب یک و ۱۰ درصد همچنین حداقل و حداکثر رطوبت مورد قبول به ترتیب ۷ و ۲۰ درصد است.

ابوالحسن زاده با پیش بینی خرید ۸ هزار تن دانه روغنی کلزا در استان آذربایجان شرقی، گفت: ۵ مرکز در مناطقی که کشت این محصول در استان انجام می شود در نظر گرفته شده است.

خرید تضمینی گندم و کلزا از سیاست های دولت در راستای حمایت از تولید محصولات راهبردی است.

در سال زراعی جاری ۷۲ هزار هکتار گندم آبی و ۳۶۰ هزار هکتار گندم دیم در استان آذربایجان شرقی کشت شده است و تولید ۸۰۰ هزار تن گند در آنها انتظار می رود.
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت کشور مسوولیت تامین و ذخیره سازی گندم و دانه های روغنی در استان های آذربایجان شرقی و غربی را بر عهده دارد.